شرکت‌های آمریکایی بیشتراز پیش ربات را جایگزین نیروی انسانی می نمایند

شرکت های آمریکایی در سال ۲۰۱۸ بیش تر از هر سال دیگری , میزان قابل توجهی از ربات ها را جایگزین نیروی انسانی کردند . ترقی های علمی و صنعتی منجر شده‌است تا ربات ها ارزان خیس و هر چه بیشتر قابل دسترس […]

» Read more