ربات کوچک و عملیات نجات

ربات سالتو ربات سالتو , رباتی متحرک است که میتواند روزی در ماموریت های کاوش و نجات به عمل بیاید . سالتو , رباتی است که جور جنبش کردن اش مشابه به نوع حرکات یک بچه سه ساله ای است که دنبال شکلات میدود . این ربات فراوان مشابه به ربات سالتو دانشکده برکلی کالیفرنیا میباشد . سالتو در آزمایشگاه بیو […]

» Read more