او‌لین گردباد خورشیدی 99 رسید

او‌لین گردباد خورشیدی 99 رسید کارشناسان اعلام کرده اند توفان شمسی طی روز شنبه آینده روی خواهد اعطا کرد که منجر قرار به چنگ آوردن کره زمین درمعرض جریان ذره‌های شمسی می گردد . به گفته کارشناسان آخرها ماه مارس زمین در معرض ذره‌های آبستن شمسی قرار گرفت که در سود آن شفق‌های قطبی […]

» Read more